ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
11/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων ανακοινώνει στα μέλη του Επιμελητηρίου  ότι  για να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των συμβούλων αυτού  θα πρέπει έως την 23/10/2017  και έως ώρα 14,30 να έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους .

Η διαδικασία εκλογής  θα γίνει στις 3 και 4 Δεκεμβρίου  2017 (Κυριακή & Δευτέρα) από 8 πμ έως 8 μμ στον πρώτο όροφο του Επιμελητηριακού κτιρίου (Βενιζέλου 1- Τρίκαλα) με δυνατότητα παράτασης που δεν θα υπερβαίνει την μισή ώρα  την 2η ημέρα και μόνο μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής. 

Με την με αρ.πρωτ. 93924/1-9-017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος του Επιμελητηρίου Τρικάλων είναι: Για το Εμπορικό πέντε(5) έδρες, για το Υπηρεσιών επτά(7) έδρες, για το Μεταποιητικό επτά(7) έδρες, για το Τουριστικό μία(1) έδρα και για το Αγροτικό μία(1) έδρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3γ του Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 58 του Ν.4484/2017 δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου:
- που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους (δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί έως και 2/12/2016) και είναι ταμειακά ενήμερα. Ειδικότερα  οι ατομικές  να έχουν  εξοφλήσει ή διακανονίσει τις επιμελητηριακές συνδρομές τους  ή να είναι  ταμειακά ενήμερες στο ΓΕΜΗ έως και το 2016 και τα νομικά πρόσωπα να είναι ταμειακά ενήμερα στο ΓΕΜΗ έως και το 2016.

Για να έχουν δικαίωμα ψήφου τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί, Υποκαταστήματα, Συν/σίες φορτηγών – λεωφορείων – ταξί καθώς και οι ΟΕ-ΕΕ που έχουν πάνω από 2 μέλη) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  να προσκομίσουν μέχρι  την 24/11/2017 εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως από τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υποδεικνύοντας τους εκπροσώπους που θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές που γίνονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου, θα έχουν όσοι θα φέρονται εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς  καταλόγους που θα καταρτιστούν από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου. Η ανάρτηση των κυρωμένων από την Εκλογική Επιτροπή προσωρινών καταλόγων θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου στις 8,9 και 10/11/2017. Επί των προσωρινών καταλόγων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στις  11, 12 και 13/11/2017  και έως  ώρα 14,30 στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Εντός τριών(3) ημερών μετά τη λήξη υποβολής των ανωτέρω ενστάσεων(14-και 16/11/2017)  η Εκλογική Επιτροπή θα προβεί σε εκδίκαση ενστάσεων κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων σε δημοσία συνεδρίαση.

Σημειώνεται  ότι το εκλογικό δικαίωμα  ασκείται  αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιημένους προς  τούτο  με μυστική ψηφοφορία.

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμηση τους από ένα(1) έως τρεις(3) σταυρούς. Οι εκλογείς προσέρχονται στην επιτροπή επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους  και υπογράφοντας έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα της παρ. 3 του αρ. 3γ του Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι επιθυμούντες να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου, κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμούς. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου, θα πρέπει να είναι μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων  τουλάχιστον για τρία χρόνια. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού στην Εκλογική Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 3/11/2017 ημέρα Παρασκευή  και έως  ώρα 14,30 στην οποία θα επισυνάπτονται:
1) Γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα(50,00)€  και
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρ.3γ του 2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την 13/11/2017. Ο κατάλογος θα αναρτηθεί αυθημερόν σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και σε περίπτωση αντιρρήσεών τους μπορούν  να υποβάλλουν ενστάσεις κατά του καταλόγου των υποψηφίων στις  14, 15 και 16/11/2017 και  έως ώρα 14,30.

Στις 17 & 18/11/2017  η Εκλογική Επιτροπή θα προβεί στην εκδίκαση των ενστάσεων και εν συνεχεία θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο υποψηφίων.

Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσονται και εκτυπώνονται τα ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου. Τις διαστάσεις, τον τύπο και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η Εκλογική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής στο Επιμελητήριο Τρικάλων τηλ. 2431027493(εσωτερικό 102 & 103) και  2431074720 καθώς και στο site του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΛΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ


Επισυνάπτονται τα αρχεία (κατά νομική μορφή) για την Υπόδειξη Εκπροσώπων Άσκησης Εκλογικού Δικαιώματος 


 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΑΕ
EE
ΕΠΕ
ΙΚΕ
ΟΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων - ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (29/11/2017)

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
signature

Αποκτήστε Ψηφιακή Υπογραφή

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss